Link utili

 

 

Links

 

 

 

 

Massime cariche dello Stato

 

Presidente della Repubblica

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Cancelleria del Presidente

ul.Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel 48.22.6952900

fax 48.22.695.22.57

http://www.prezydent.pl/

 

Sejm della Repubblica

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ul.Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

tel 48.22.6942500

fax 48.22.6942252

http://www.sejm.gov.pl/

 

Senato della Repubblica

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

ul.Wiejska 6, 00-902 Warszawa

tel 48.22.6942500

fax 48.22.6210630

http://www.senat.gov.pl/

webmaster@nw.senat.gov.pl

 

Presidente del Consiglio dei Ministri

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie1/3, 00583 Warszawa

tel 48.22.6946000

fax 48.22.6282805

http://www.kprm.gov.pl/

 

 

Ministeri

 

Ministero dell'Istruzione Nazionale

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

tel 48.22.6280461, 6297241, 6280768

fax 48.22.6286953

http://www.men.gov.pl/  

 

Ministero delle Finanze

Ministerstwo Finansów 

ul. ?wi?tokrzyska 12, 00-916 Warszawa

tel 48.22.6945555

fax 48.22.8266352

http://www.mf.gov.pl/

info@mofnet.gov.pl

 

Ministero dell'Economia

Ministerstwo Gospodarki

pl. Trzech Krzy?y 3/5, 00507 Warszawa

tel 48.22. 6935000

fax 48.22.6934001

http://www.mg.gov.pl/

www@mg.gov.pl

 

Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Krakowskie Przedmie?cie15/17, 00071 Warszawa

tel 48.22.6200231, 8267533

fax 48.22.8267533

http://www.mkidn.gov.pl/

gp@mkidn.gov.pl

 

Ministero dell'Infrastruttura

Ministerstwo Infrastruktury

www.tt.gov.pl

www.mb.gov.pl

www.mgm.gov.pl

 

Ministero della Difesa Nazionale

Ministerstwo Obrony Narodowej 

ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

tel 48.22.628 00 31, 6873339

fax 48.22.845 53 78

http://www.wp.mil.pl/

bpimon@wp.mil.pl

 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

tel 48.22.6610100, 6610201

fax 48.22.6610116

http://www.mpips.gov.pl/

BIP@mpips.gov.pl

 

Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel 48.22.6231000

fax 48.22.6292894

http://www.minrol.gov.pl/

kancelaria@minrol.gov.pl

 

Ministero del Tesoro

Ministerstwo Skarbu Pa?stwa 

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

tel 48.22.6958000, 6959000

fax 48.22.6281914

http://www.mst.gov.pl/

minister@mst.gov.pl

 

Ministero della Giustizia

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci 

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

tel 48.22.5212888, 5212628

fax 48.22.6213095

http://www.ms.gov.pl/

fczernicki@cors.gov.pl

 

Ministero degli Affari Interni e Amministrazione

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel 48.22.6210251

fax 48.22.6289983

http://www.mswia.gov.pl/

wp@mswia.gov.pl

 

Ministero degli Affari Esteri

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa 7

tel 48.22.5239000

fax 48.22.6290500

http://www.msz.gov.pl/

rzecznik@msz.gov.pl   

 

Ministero dell'Ambiente

Ministerstwo ?rodowiska

ul. Wawelska 52/54, 02-922 Warszawa 

tel 48.22.8250001, 8254001

fax 48.22.572224

http://www.mos.gov.pl/

info@mos.gov.pl

 

Ministero della Salute

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

tel 48.22.8312324

fax 48.22.6359245

http://www.mzios.gov.pl/

rzecznik@mz.gov.pl

 

Ministero dello Sport e del Turismo

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa

tel 48.22.2443142

fax 48.22.2443255

http://www.msport.gov.pl

rzecznik@msport.gov.pl

 

Ministero della Ricerca e dell'Istruzione Superiore

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego

ul. Ho?a 20, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53

tel. 48 22 529 27 18

fax 48 22 628 09 22

www.nauka.gov.pl

 

Ministero dello Sviluppo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

tel. 48 22 461 30 00

www.mrr.gov.pl/Kontakt/

 

Altri enti centrali

 

Ufficio del Comitato dell'Integrazione Europea

Urz?d Komitetu Integracji Europejskiej

Al. J.Ch. Szucha 21,  00-580  Warszawa

tel  48.22.6947541,  6946202

fax 48.22.6947443

http://www.ukie.gov.pl/

info@mail.ukie.gov.pl

 

Archivi dello Stato

ArchiwaPa?stwowe

ul.D?uga6, 00-950  Warszawa

tel  48.22.8313206

fax  48.22.8317563

http://www.archiwa.gov.pl/

 

Ufficio Centrale della Dogana

G?ówny Urz?d Ce?

ul.?wi?tokrzyska12, 00-916  Warszawa

tel  48.22.6943194

fax  48.22.873427

http://www.guc.gov.pl/

info@guc.gov.pl

 

Ufficio Statistico Centrale

G?ówny Urz?d Statystyzny

Al.Niepodleg?o?ci 208, 00-925 Warszawa

tel  48.22.8252215, 6083453

fax 48.22.6083863