Skip to content

Informacje i usługi konsularne

Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (nulla osta al matrimonio)

Wniosek można złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu),
  2. odpis polskiego aktu urodzenia wnioskodawcy,
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia (do wypełnienia w siedzibie właściwego urzędu konsularnego),
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  5. jeżeli byłeś wcześniej w związku małżeńskim - odpis polskiego aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis polskiego aktu małżeństwa z polskim dokumentem potwierdzającym jego ustanie,
  6. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Włochy - wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).
  7. odpisy aktów urodzenia dzieci pochodzących ze związku z przyszłym małżonkiem.

Dodatkowe informacje pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/wlochy/zaswiadczenie-ze-zgodnie-z-prawem-polskim-mozna-zawrzec-malzenstwo